Un Cluj pentru oameni

Un Cluj pentru oameni

Oamenii în primul rând. Investiții în oameni.

Orientare

Serviciile asigurate de Consiliului Județean vor fi caracterizate de transparență, eficiență, debirocratizare, creându-se astfel un climat de conlucrare, în folosul comunităților locale.

Doleanțele, problemele și propunerile cetățenilor vor fi tratate responsabil și cu promptitudine

Vor fi elaborate proiecte de integrare socială, culturală și economică a categoriilor vulnerabile sau cu nivel ridicat de risc în ceea ce privește sărăcia sau marginalizarea.

Vom încuraja inițiativele individuale sau asociative, atât la nivel social cât și economic.

Infrastructură socială sustenabilă

Implicarea cetățenilor și asociațiilor civice în prioritizarea și adaptarea proiectelor sociale de infrastructură.

Proiectul local “Un cămin pentru toate familiile” . Construirea de locuințe sociale în cadrul noilor ansambluri imobiliare și o colaborare strânsă în acest sens cu antreprenorii și autoritățile locale în atribuțiile cărora intră emiterea autorizațiilor necesare întregului proces.

Crearea unei infrastructuri sportive menite să asigure tuturor cetățenilor accesul și posibilitatea de a face mișcare(săli de sport, stadioane de atletism și sporturi de echipă, piste de biciclete între localități, zone verzi etc.)

Facilități pentru vizitarea obiectivelor din patrimoniul istoric a  județului.

Un sistem de sănatate performant și echitabil repartizat pe tot teritoriul județului Cluj.

Promovarea parteneriatului social

O permanentă preocupare pentru dialog, deschidere către societatea civilă și sistemul sindical.

Conceptul – “Omul cunoaște problemele locului, iar datoria noastră este să facem totul pentru oameni”, dus la nivel de preocupare uzuală a instituțiilor din cadrul Consiliului Județean.

Redescoperirea identității și tradițiilor

Prin finanțarea și promovarea unor manifestări culturale tradiționale Consiliul Județean își consolidează legătura cu oamenii Clujului, redevenind parte din viața acestora.

Inițierea programului  “Reîntoarcerea  tinerilor  acasă”  Alături de autoritățile locale, Consiliul Județean Cluj va sprijini, prin programe financiare, posibilitatea ca tinerele familii dornice să se reîntoarcă în zonele rurale, să înființeze ferme agricole, dezvoltarea acestora fiind urmărită pe intervale de timp clar delimitate, stabilindu-se indicatori de performanță și integrare în economia regională

Pilonii dezvoltării județene

I. Sănătate

Suport pentru dezvoltarea unei rețele de policlinici din fonduri nerambursabile, la nivelul întregului județ.

Procedurile pentru construirea Spitalului Regional de Urgență necesită un ritm de rezolvare mult mai alert. Presiunea pe actualul sistem de clinici și spitale din Cluj-Napoca este mult prea mare, fiind depășit atât din punct de vedere al capacității de internare și tratament, cât și a performanței aparaturii medicale.

Urgentarea modernizării tuturor spitatelor din subordinea Consiliului Județean și dotarea acestora cu material și aparatură medicală de cel mai înalt nivel.

Identificarea, prin dialog cu asociațiile profesionale, de pacienți și Ministerul Sănătății, a necesității înființării unor noi instituții medicale menite să acopere unitar, atât ca și specialități cât și geografic județul Cluj.

II. Educație. Cultură

În secolul XXI educația ar trebui să fie accesibilă tuturor, fiind unul dintre pilonii construcției unei societăți viabile. Cu toate acestea în județul Cluj există numeroși copii din zone și categorii sociale defavorizate, neintegrați în sistemul de învățământ. Consiliul Județean are obligația, să intervină financiar și institutional pentru a reduce riscul abandonului școlar și să asigure accesul la rechizite școlare inclusiv cele electronice, conexiune gratuită la internet, hrană caldă oferită la școală și transport spre și dinspre școală.

Dezvoltarea unitară a rețelei de școli în funcție de necesități, în tot județul și depășirea dezechilibrului raportat la nivelul de dotare și echipare cu mijloace moderne de învățare, dintre mediul rural și cel urban.

Un caz particular îl reprezintă învățământului special. Acest tip de învățământ nu este reprezentat în zona Câmpia Turzii-Turda, din cele 11 școli, 8 fiind în municipiul Cluj-Napoca.Această situație necesită o analiză și o soluție favorabilă înființării unei astfel de instituții într-o regiune foarte importantă a județului Cluj.

Cu aproximativ 1800 de monumente istorice, de la așezări preistorice și până la castele nobiliare, biserici și cetăți, Clujul are datoria de a le păstra, conserva, restaura și de a le include în circuitul turistic. Ele conferă prestigiu și mai ales identitate. Prin programe financiare dedicate acestor monumente istorice Consiliul Județean devine parte a salvgardării patrimoniului mobil și imobil național.

Crearea unei hărți județene virtuale interactive a monumentelor istorice. Potențialii vizitatori vor avea posibilitatea de a se informa despre istoria fiecărui monument în parte, dar și de a își programa tururi ghidate sau de a căuta modalități de cazare în zona monumentelor.

III. Turism. Mediu

Un concept interconectat de măsuri care să favorizeze dezvoltarea turismului, infrastructurii de transport, a unui program de evenimente și de promovarea acestora.

Alocarea la nivelul Consiliul Județean a resurselor umane și financiare necesare promovării turistice a județului, de la identificarea zonelor de interes, până la necesitățile de dezvoltare a acestora și identificarea surselor de finanțare pentru întreprinzătorii locali dornici să dezvolte afaceri în domeniul turismului.

O nouă abordare a modalităților de îndeplinire a condițiilor de conformare a deșeurilor. Din păcate cu excepția unui contract încheiat fără a parcurge etapele SICAP, cu RADP Cluj noul Centru de Management Integrat al Deșeurilor(CMID) nu oferă transparență în ce privește circuitul de colectare, sortare, prelucrare și valorificare a deșeurilor depozitate aici, iar prețul aproximativ 700 de lei pe tonă este unul prohibitiv care se va resimți, în mod negativ din păcate, în buzunarele clujenilor.

IV. Responsabilitate, management performant și eficientizarea admnistrației publice județene

Pentru o prezență benefică, permanentă în viața clujenilor, Consiliul Județean trebuie să dea dovadă de responsabilitate prin aplicarea întocmai a proiectelor propuse, dar și prin debirocratizarea actului administrativ, atât în ce privește relația Consiliului Județean cu Unitățile Administrativ Teritoriale(primării, consilii locale), dar mai ales în ce privește relația cu cetățeanul, acesta fiind în centrul preocupărilor instituției. Colaborarea dintre Consiliu și instituțiile subordonate trebuie să se bazeze pe respect, deschidere față de propunerile venite din ambele părți și dorința de a finaliza obiectivele propuse.

Operaționalizarea Centrului Agro Transilvania, societate comercială aflată în subordinea Consiliului Județean Cluj. Aceasta trebuie să depășească statutul actual de simplă piață de en-gros și să se constituie într-un un partener real al fermierilor clujeni, cât și al consumatorilor.

Centrul trebuie să revină la scopul său inițial acela de a crea canale de distribuție, facilități tehnice pentru ambalare, depozitare și modele de dezvoltare agricolă.

Înființarea unor centre de colectare legume-fructe în zonele Gherla-Dej, Turda-Campia Turzii, Huedin, cantitățile colectate fiind direcționate spre procesare dar și spre hypemarketuri

Pe termen mediu strategia Consiliului Județean față de instituțiile aflate în subordinea sa Univers-T sau Pază și Protecție Cluj, trebuie să aibă la bază necesitatea de a le face viabile, transformându-le în societăți stabile financiar, prin reorganizare și identificarea de noi oportunități operaționale Angajarea în dezbateri publice sistematice alături de reprezentanții.

UAT-urilor și ai societății civile, referitoare la viziunea și prespectivele de a dezvoltare a județului Cluj.

V.  Sport. Evenimente. Tineret

Un concept unitar integrat menit să coreleze activitatea cluburilor sportive multidisciplinare cu prioritățile de dezvoltare a infrastructurii sportive(stadion, săli de sport, bazine, piste de atletism etc) și obiectivele de performanță la nivel național și international.

Parteneriatul cu autoritățile locale în vederea identificării soluțiilor referitoare la construirea infrastructurii sportive, dedicate atât populației județului Cluj, cât și sportivilor de performanță.

Constituirea la nivel zonal de centre pentru tineret a căror obiective să se circumscrie ofertei de programe de dezvoltare personală și profesională a tinerilor, dar și să asigure cadrul unor activități comunitare recreative.

Direcționarea de resurse către promovarea prin parteneriate cu UAT-urile a unor evenimente și produse menite să accentueze identitatea zonei și implicit a județului Cluj.

VI. Infrastructură și  dezvoltare durabilă

 Consiliul Județean trebuie să găsească soluții viabile pentru conectarea drumurilor județene cu rețeaua națională de șosele și autostrăzi, dar și legăturile dintre acestea(legătura dintre centura Apahida-Vâlcele și autostrada Transilvania, centurile ocolitoare ale municipiilor și orașuli Huedin).

Implicarea, alături de Consiliul Local Cluj-Napoca în operaționalizarea liniei de cale ferată care să asigure o legătură permanentă între Aeroportul Internațional Avram Iancu și Gara Cluj-Napoca.

Transportul aerian constituie o prioritate pentru Consiliul Județean, dezvoltarea Aeroportului Internațional Avram Iancu prin creșterea capacității de tranzit a terminalului de călători, mărirea lungimii pistei de aterizare-decolare și realizarea unui terminal cargo fiind determinante pentru dezvotarea ulterioară a întregului județ.

Finalizarea procesului de cadastrare gratuită la nivelul întregului județ constituie garanția unei dezvoltări unitare a acestuia, eliminând numeroase situații litigioase.

O agricultură verde-sustenabilă înseamnă un standard de calitate a vieții ridicat pentru clujeni, implicarea financiară a Consiliului Județean și prin accesarea de fonduri nerambursabile dedicate, influențând în mod determinant acest standard.

Crearea, în parteneriat cu UAT-urile, de cartiere pentru tineri, cu precădere în zonele de dezvoltare economică, fiind oferite facilități legate de achiziționarea unor terenuri, construcția de case, accesul la utilitați și infrastructura de transport, oferă premisele unor noi oportunități pe piața muncii, diversificarea activităților economice, creșterea numărului populației tinere calificate în masură să asigure viitorul județului.

Leave a Reply